Välkommen till Frisk Luft – Nu!

Frisk Luft - NuVi är ett ideellt och partipolitiskt obundet nätverk, som arbetar för frisk och ren luft och för hälsosam livsmiljö för oss, våra barn och kommande generationer.

Nätverket för frisk och ren luft i vår boendemiljö.

Vi är ett nätverk av människor från Norrland till Skåne. Vi kämpar för hälsosam och ren luft i vår boendemiljö – fri från rök och andra hälsofarliga utsläpp från husuppvärmning. För ett friskt och gott liv för oss, våra barn, barnbarn och för kommande generationer.

Vi samverkar med liknande organisationer, bl a i USA och i Danmark. Vi står helt oberoende från politiska partier.

Vi anser att frisk luft och hälsosam livsmiljö inte kan skapas med småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden.
Som underlag finns mängder av vetenskapliga rapporter, som påvisar vilka hälsorisker som finns med rökgaser i vår boende- och livsmiljö.

Detta kännetecknar vårt arbete

Oberoende

Vi samverkar med liknande organisationer, bl.a. i USA och i Danmark. Vi står helt oberoende från politiska partier.

Hälsosam miljö

Vi anser att frisk luft och hälsosam livsmiljö inte kan skapas med småskalig vedeldning och annan fastbränsleeldning inom tätbebyggda områden.

Vetenskap

Som underlag finns mängder av vetenskapliga rapporter, som påvisar vilka hälsorisker som finns med rökgaser i vår boende- och livsmiljö.


Sveriges miljömål nr 2 lyder: Frisk Luft. Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Sveriges miljömål nr 15 lyder: God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Vi är långt från målen. Vedeldning är ett av problemen.

 • Den småskaliga vedeldningen är ett av Sveriges största hälsorelaterade miljöproblem.
 • Biobränsleeldning klassas som miljöfarlig verksamhet.
 • Det finns massvis med vetenskapliga rapporter om det hälsoskadliga i rökgaserna.
 • Forskare anser att dagens vedeldning utgör den tredje största miljörelaterade cancerrisken i Sverige.
 • Tonvis av carcinogener från förbränning av ved och flis släpps ut över landet.
 • Småskalig vedeldning har uppskattats stå för hälften av Sveriges utsläpp av cancerframkallande ämnen och partiklar.
 • Småskalig vedeldning i Sverige är den största utsläppskällan av cancerframkallande PAH (polyaromatiska kolväten (78 %) och nära 90 % av det mycket giftiga bens(a)pyren.
 • Småskalig vedeldning i bostäder är den största utsläppskällan utsläpp av bens(a)pyren – 90 %. Bens(a)pyren är ett mycket giftigt ämne. Det är klassat som ett cancerframkallande ämne av WHO, och kan orsaka skador på människors arvsmassa.
 • I relation till vedeldningens omfattning är utsläppen gigantiska.
 • Utöver cancer ger vedröken upphov till mer eller mindre allvarliga besvär hos 100000-tals astmatiker samt hjärt- och lungsjuka.
 • Luftföroreningar kan verka som trigger till andra hälsoproblem. Det har t ex påvisats att röken skapar en lätt inflammation i luftrören, som gör det lättare för andra hälsoproblem att få fäste där. Senare forskning har påvisat att röken kan förorsaka cancer, hjärtattacker, stroke, demens, fosterskador, m m.
 • Det starkaste sambandet föreligger mellan partikelhalt och astmabesvär.
 • Den största enskilda utsläppskällan av partiklar PM 2,5 i Sverige är vedeldning (33 %).
 • Vedeldning är den näst vägtrafiken största källan till utsläpp av bensen, som är cancerogent. Det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter uppstår på människor. Den kritiska effekten av bensen är dess förmåga att framkalla leukemi.
 • Halten av bensen är dubbelt så hög hos vedeldare än hos andra.
 • Det allra mesta av cancergifterna i luften i landets tätorter kommer från villapannor för ved samt från dieselmotorer.
 • Halterna av de cancerframkallande ämnena från småskalig vedeldning är så höga att de på många orter överskrider Miljöhälsoutredningens miljömål.
 • Klimatpåverkande: Vedeldningen släpper ut metan, som har 21 gånger (i vissa rapport t o m 30 gånger) större påverkan på växthuseffekten än koldioxid.
 • Även utsläpp av stoft kan vara klimatpåverkande.
 • Flyktiga kolväten (som finns i ved- och pelletsrök) ger 11 gånger större påverkan än koldioxid.
 • Begreppet ”miljögodkänd” vad gäller pannor m m saknar stöd i författning och är oegentligt begrepp.
 • Nästan inga mätningar har gjorts i vedeldningsmiljöer.
 • Det är förorenaren/vedeldaren som ska betala. (Polluter Pays Principle). Förorenaren har dessutom bevisbördan för att hans vedeldning inte utgör en olägenhet.


De senaste inläggen från vår blogg